Wettelijke informatie en persoonsgegevens

Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden van een website

Wie van deze site gebruik blijft maken, verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden.
De versie van die gebruiksvoorwaarden die momenteel online staat, is de enige tegenstelbare tijdens de duur van het gebruik van de site en tot op het moment dat ze door een nieuwe versie wordt vervangen.

Artikel 1 – Wettelijke informatie

1,1

Site in het Nederlands (hierna ‘de site’ genoemd): https://fr.silvadec.com/

Configurator (hierna ‘ de configurator ’ genoemd):

  • terras : https://silvadec-lead.batitrade.com/SILVA56DEC:LAME_TERRASSE
  • afsluiting : https://fr.silvadec.vupar.net/produits/cloture/votre-projet-cloture-et-portillon

1,2

Uitgever (hierna ‘de uitgever’ genoemd): Silvadec
Parc d’Activite de l’Estuaire
56190 ARZAL
RCS Vannes B 439 689 639
Telefoonnummer: 02.97.45.09.00
Faxnummer: 02.97.45.09.89
E-mailadres: info[@]silvadec.com
Publicatiedirecteur: Bénédicte Jézéquel

1.3 Ontwerp, realisatie en hosting

Website

Ontwerp, realisatie

VUPAR | 11 Rue Paul Pélisson, 44000 Nantes

Evolutie, onderhoud, hosting

GroupLive | Route de Pliant, 56880 PLOEREN

Configurator onderhoud

Linaïa SAS | 1, rue Bonne Nouvelle, 35000 Rennes

Hosting

Icodia | 2, Rue de l’Erbonière – 35510 Cesson-Sévigné

Artikel 2 - Toegang tot de site

De site is voor iedereen toegankelijk. De toegang en het gebruik van de site zijn bestemd voor strikt persoonlijk gebruik. U verbindt zich ertoe om deze site en de informatie of gegevens die erop worden vermeld, niet te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor welke vorm van commerciële toepassing dan ook - en dan meer bepaald voor de verzending van ongevraagde mailberichten.

Artikel 3 – Content van de site en van de configurator

Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, video- en geluidsopnamen en alle informatica-apps die zouden kunnen worden gebruikt om deze site en de configurator te doen werken en meer in het algemeen alle op de site en in de configurator gereproduceerde of gebruikte elementen worden beschermd door de wetten die van toepassing zijn op intellectueel eigendom.

Foto's van © note_yn – Fotolia.com // © Yves Berrier // © Samuel Bigot // © Franck Betermin

Ze behoren volledig toe aan de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing in welke vorm dan ook van al deze elementen of een deel ervan, met inbegrip van de informatica-apps, zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure opstart bij de kennisname van dergelijk niet toegelaten gebruik betekent niet dat hij dat gebruik aanvaardt of afziet van de mogelijkheid om een vervolging in te stellen.

Artikel 4 – Beheer van de site en van de configurator

Met het oog op het behoorlijke beheer van de site en van de configurator zal de uitgever op elk moment:

  • de toegang tot de volledige site en configurator of een deel ervan kunnen opschorten, onderbreken of beperken of de toegang tot de site en de configurator of bepaalde delen ervan voor een bepaalde categorie surfers kunnen voorbehouden;
  • elke informatie kunnen schrappen die de werking zou kunnen verstoren of die indruist tegen nationale en internationale wetten of de regels van de nettiquette;
  • de site en de configurator tijdelijk niet beschikbaar kunnen maken om er updates op uit te voeren.

Artikel 5 - Aansprakelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van de werking, waardoor de site en de configurator of een van de functionaliteiten ervan niet toegankelijk is.

De hardware die u gebruikt om een verbinding tot stand te brengen met de site en de configurator, valt onder uw volledige verantwoordelijkheid. U dient alle nodige maatregelen te treffen om uw hardware en uw eigen gegevens te beschermen - en dan meer bepaald tegen virusaanvallen via het internet. U bent overigens als enige verantwoordelijk voor de sites en de gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer u gerechtelijk wordt vervolgd:

  • wegens het gebruik van de site en de configurator of gelijk welke dienst die via het internet bereikbaar is;
  • wegens de niet-naleving van deze algemene voorwaarden door u.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade berokkend aan uzelf, aan derden en/of aan uw apparatuur ten gevolge van uw aansluiting of uw gebruik van de site en de configurator. U ziet dan ook af om de uitgever om die reden voor het gerecht te dagen.

Als de uitgever het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure wegens uw gebruik van de site en van de configurator, kan hij verhaal zoeken op u om een schadevergoeding te krijgen voor alle nadelen, bedragen, veroordelingen of kosten die uit die procedure zouden kunnen voortvloeien.

Artikel 6 - Hyperlinks

De invoering door u van elke hyperlink naar de volledige site of een deel ervan, is ten strengste verboden, tenzij u daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verkregen van de uitgever na een aanvraag die u per mail hebt ingediend.

Het staat de uitgever vrij om die toelating te weigeren zonder dat hij daarvoor op welke manier dan ook zijn beslissing moet verantwoorden. Als de uitgever zijn toestemming verleent, is deze in elk geval slechts tijdelijk en kan ze op elk moment worden ingetrokken, zonder dat de uitgever daarvoor verantwoording verschuldigd is.

In elk geval moet elke link worden verwijderd zodra de uitgever dat vraagt.
Elke informatie die via een link naar andere sites toegankelijk is, valt niet onder controle van de uitgever, die dan ook alle aansprakelijkheid in verband met hun content afwijst.

Artikel 7 – Bescherming van persoonsgegevens

De informatie die wordt verzameld via de formulieren van silvadec.com (fr.silvadec.com en configurateur.silvadec.com), worden door Silvadec SAS in een geïnformatiseerd bestand opgeslagen dat uitsluitend voor haar eigen gebruik bestemd is en dan meer bepaald voor de verwerking van uw vragen om informatie en/of bestekken. Deze informatie wordt in het klantenbestand van de uitgever opgeslagen.

7.1 Persoonsgegevens verzameld binnen de Europese Unie.

De persoonsgegevens die we verzamelen, worden vijf jaar lang bewaard en zijn bedoeld voor de marketing- en de commerciële dienst die in de Europese Unie zijn gevestigd.

Alleen de gegevens die echt nodig zijn voor de opstelling van een prijsopgave, zullen worden gevraagd.

7.2 Persoonsgegevens verzameld buiten de Europese Unie.

Silvadec beschikt over informaticamiddelen die bedoeld zijn voor het beheer van de bestellingen en aanvragen voor een prijsopgave die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie.

De opgeslagen informatie wordt voorbehouden voor het gebruik van de betreffende dienst(en) en mogen slechts aan de volgende bestemmelingen worden bekendgemaakt: Commerciële exportmedewerkers van Silvadec en de commerciële partners in de exportzone.

Sommige van die bestemmelingen zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Dit geldt in het bijzonder voor de volgende bestemmelingen:

• Partners in de zone
• Transporteurs en dan meer bepaald DHL voor de verzending van pakketten/monsters
• Douanediensten

Aan die bestemmelingen worden de volgende gegevens bezorgd: naam, voornaam, postadres, mailadres, telefoonnummer en beschrijving van het project.

De bezorging van die gegevens aan bestemmelingen buiten de Europese Unie is bedoeld voor het beheer van de bestellingen en de aanvragen voor prijsopgaven.

Het land biedt een geschikt beschermingsniveau en er zijn garanties genomen om zich te verzekeren van een afdoende bescherming van de persoonsgegevens

7.3 Inzagerecht van de persoonsgegevens

Overeenkomstig de Franse wet ‘informatique et libertés’ kunt u uw recht op inzage en rechtzetting in verband met de gegevens die u betreffen, uitoefenen wanneer u daarvoor contact opneemt  met  het Comité de Pilotage RGPD, info@silvadec.com, 21 Parc de l’Estuaire, 56190 ARZAL – France

In dit verband wijzen we u ook op de mogelijkheid om u in te schrijven op de ‘Bloctel’-lijst, zodat u niet wordt opgenomen in telefonische mailinglijsten. Ga hiervoor naar https://conso.bloctel.fr/

7.4 Overdraagbaarheid van de gegevens

Sinds de goedkeuring van de Franse wet voor een République Numérique van 17/10/2016 beschikt u ook over het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dit betekent dat u ons kunt vragen om al uw gegevens op een duurzame drager over te dragen om die aan een andere dienstverlener te bezorgen.

7.5 Persoonsgegevens en overlijden van de persoon

U beschikt ook over de mogelijkheid om het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden te bepalen door ons de nodige instructies te bezorgen met betrekking tot de overdracht van uw gegevens - en dan in het bijzonder de naam van de persoon die verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van uw digitale gegevens.

Om veiligheidsredenen en om elke frauduleuze aanvraag te voorkomen, moet bij die aanvraag een identiteitsbewijs worden gevoegd. Na verwerking van de aanvraag zal dat bewijs worden vernietigd.

7.6 Bezorging van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u ons bezorgt, worden niet aan derden afgestaan of verhuurd voor commerciële doeleinden.
Het is wel mogelijk dat bepaalde informatie aan externe onderaannemers wordt bezorgd, zodat ze uw inrichtingswerken kunnen uitvoeren.

7.7 Toestemming en specifieke functionaliteiten

Wanneer bepaalde informatie verplicht moet worden gegeven om toegang te verkrijgen tot specifieke functionaliteiten van de site, zal de uitgever dat verplichte karakter vermelden op het moment dat de gegevens worden ingevoerd.

Artikel 8 – Cookies

De site kan automatisch standaardinformatie verzamelen. Alle informatie die onrechtstreeks wordt verzameld, wordt slechts gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer dat deze site gebruikt op te volgen, om er het concept en de indeling van te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningdoeleinden en algemener gesteld om de diensten die we verlenen, nog te verbeteren.

De gebruiker kan de opslag van cookies verhinderen door zijn browser op de volgende manier te configureren:

Voor Microsoft Internet Explorer 6.0 en hoger:

1. Kies het menu ‘ Tools ’    en vervolgens ‘ Options Internet ’ (of ‘ Internet Options ’).
2. Klik op de tab ‘ Vertrouwelijkheid ’ (of ‘ Confidentiality ’).
3. Selecteer met de cursor het gewenste niveau.

Voor Microsoft Internet Explorer 5:

1. Kies het menu ‘ Tools ’    en vervolgens ‘ Options Internet ’ (of ‘ Internet Options ’).
2. Klik op de tab ‘ Veiligheid ’ (of ‘ Security ’).
3. Selecteer ‘ Internet ’ en vervolgens ‘ Het niveau individualiseren ’ (of ‘ CustomLevel ’).
4. Kies in de rubriek ‘ cookies ’ de door u gewenste optie:

Voor Netscape 6.X en 7. X:

1. Kies het menu ‘ Bewerken ’> ‘Voorkeuren ’.
2. Vertrouwelijkheid en veiligheid.
3. Cookies.

Voor Firefox:

1. Kies het menu ‘ Tools ’> ‘Opties ’.
2. Klik op de optie ‘ Privacy ’.

Voor Safari 3.x voor Mac OS X:

1. Kies het menu ‘ Bewerken ’.
2. Klik op de optie ‘ Voorkeuren ’.
3. Klik op de optie ‘ Veiligheid ’.
4. Klik op ‘ Cookies weergeven ’.

Artikel 9 - Toepasselijke wet

Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden bepaald door de Franse wetten en zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van gemeen recht, onder voorbehoud van een specifieke bevoegdheidstoewijzing die voortvloeit uit een wettekst of bijzonder voorschrift.

Artikel 10 – Contact met ons opnemen

Voor elke vraag, informatie over de producten die op de site worden voorgesteld of de site zelf kunt u ons per mail bereiken op info[@]silvadec.com